Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Profil zväzu

Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností predstavuje záujmové združenie právnických subjektov, podnikajúcich v oblasti výroby kŕmnych zmesí - premixov, koncentrátov a krmív. Ďalej združuje členov zaoberajúcich sa skladovaním poľnohospodárskych komodít rastlinného pôvodu, ako aj obchodné spoločnosti, podnikajúce v oblasti nákupu a predaja krmív, kŕmnych komponentov a kŕmnych aditív.

Vznikol transformáciou bývalého Slovenského zväzu Poľnonákupu dňa 30.4.2003. Ku dňu 31.januára 2013 mal 38 členov, z toho 19 výrobcov krmív a skladovateľov, 4 organizácií, ktoré sa zaoberajú výhradne skladovaním tovaru a 15 obchodných spoločností. Členská základňa reprezentuje 60 % subjektov z celkovej krmovinárskej produkcie na Slovensku. Z objemu skladovacích kapacít pol'nohospodárskych komodít a obchodných spoločností zastrešuje väčšinu - zhruba 80 %.

Cieľom zväzu je zastrešovať a obhajovať záujmy a činnosť svojich členov. Medzi priority patrí oblasť prechodu na normy EÚ v časti výroby krmív a kŕmnych zmesí. Pre skladovateľov - držiteľov licencií na prevádzku verejných skladov, zabezpečuje všetky náležitosti, súvisiace s organizáciou a ekonomickými parametrami skladovania. Iniciatívne spolupracuje a predkladá návrhy, súvisiace s touto problematikou, na centrálne riadené organizácie - MP SR, ÚKSÚP, ŠVPS SR, PPA SR, SŠHR a pod. V oblasti duchovného majetku a najnovších vedecko-technických poznatkov zabezpečuje tok informácií prostredníctvom výskumných ústavov v rámci SR a ostatných krajín Európy.

Od 1.mája 2004 je riadnym členom európskeho združenia výrobcov krmív FEFAC. Tieto aktivity vykonáva prostredníctvom odborných komisií, ktoré reprezentujú prierez hlavných činností členov zväzu. Vedúcimi komisií sú členovia predstavenstva a výber členov do jednotlivých komisií zohľadňuje ich profesnú činnosť. Členovia komisií budú neskoršie tvoriť základ tzv. poradného zboru zväzu, ktorý bude poradným orgánom predstavenstva a bude reprezentovať prierez činnosti zväzu. Členov doplnia externí korešpondenti, prevažne z radov vyššie uvedených inštitúcií.

Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti zväzu je spolupráca pri zabezpečovaní finančných tokov. S pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR spolupracuje v napĺňaní kritérií a obsahu Programu rozvoja vidieka SR (2007 - 2013) a podľa potreby členov zabezpečuje aj ďalšie aktivity operatívneho charakteru v rámci riešenia aktuálnej agendy.