Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
FEFAC - základné informácie

FEFAC – Európske združenie výrobcov krmív bolo založené v roku 1959 výrobcami kŕmnych zmesí z 5 štátov – Francúzska, Belgicka, Nemecka, Talianska a Holandska. V súčasnosti sú riadnymi členmi FEFAC národné krmivárske asociácie zo všetkých členských štátov EÚ. Stále rastie aj počet asociácií majúcich status pozorovateľov, ktoré sa od 1. mája 2004 stanú plnoprávnymi členmi. FEFAC je jediným nezávislým hovorcom európskych výrobcov kŕmnych zmesí na úrovni inštitúcii EÚ.

Úlohou FEFAC je:
  1. Prezentovať, ochraňovať a podporovať záujmy európskych výrobcov kŕmnych zmesí na úrovni európskych inštitúcii.
  2. Lobovať vo veciach legislatívneho rámca a jeho implementácie rovnako ako maximalizovať trhové príležitosti pre európskych výrobcov kŕmnych zmesí.
  3. Zaisťovať podmienky pre voľný prístup k surovinám a správne fungovanie trhu s komoditami, definovať kvalitu surovín.
  4. Zavádzať spoločné pravidlá a správnu výrobnú prax, aby bola zistená kvalita a bezpečnosť kŕmnych zmesí.
  5. Podporovať rozvoj živočíšnej produkcie podľa požiadaviek trhu s cieľom maximalizovať trhové príležitosti.
Organizačná štruktúra FEFAC:

Prezídium
Prezídium je zložené z prezidenta (Patrick Vanden Avenne), viceprezidenta (Aurelio Sebastia Aguilar), pokladníka (Adolphe Thomas) a členov prezídia (Ad Hectors, Marek Kumprecht, Helen Raine, Dietrich Schwier, Torben Harring, Giordano Veronesi). Prezídium spĺňa často úlohu rokovania riadiaceho výboru. Diskutuje o všetkých problematických otázkach, aby mohol Rade FEFAC odporučiť špecifické podnety, a tak  zabezpečiť účinnú implementáciu rozhodnutí Rady.

Rada
Rada je zložená z prezidenta a 20 volených zástupcov členských asociácií, ktorí majú výkonnú právomoc  prijímať  politické rozhodnutia FEFAC. Rokuje 2x ročne.  Valné zhromaždenie je štatutárny orgán, ktorý dáva  Rade poverenie, aby novelizovala štatút a predpisy asociácie.

Kolégium generálnych riaditeľov
Kolégium sa stretáva 4 týždne pred každým rokovaním Rady, aby pre Radu prepravilo rozhodnutia. Radí Rade v záležitostiach, ktoré sa dotýkajú riadenia asociácie.

Výbor pre výživu zvierat
Výbor radí Rade vo veciach legislatívy EÚ, ktorá sa týka  výživy zvierat a bezpečnosti krmív a potravín.  Pripravuje vedecké expertízy  procesu vyhodnotenia rizika pre EFSA, ktoré sa týka výživy zvierat. 

Výbor pre priemyselnú výrobu kŕmnych zmesí
Výbor oboznamuje Radu s celou stratégiou EÚ a vývojom na trhu, ktorý má dopad na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť kompletnej výroby krmív. Obsahom jej náplne je problematika trhu so surovinami, vývojom na trhu s dobytkom, ako aj všetky regulačné problémy, ktoré ovplyvňujú riadenie výroby krmív (napr. environmentálna legislatíva).

Výbor pre mliečne náhradky
Tento výbor je zodpovedný za legislatívu spojenú s verejným zdravím (bezpečnosť vedľajších produktov z mliekarenského priemyslu a bezpečnosť živočíšnych tukov).  Zameriava sa na problémy, ktoré ovplyvňujú ekonomickú výkonnosť produkcie teľacieho mäsa v EÚ z pohľadu výroby krmív kvôli zvýšenej vertikálnej integrácii v hlavných producentských krajinách.

Výbor pre premix a minerálne krmivá
Výbor oboznamuje Radu s celou stratégiou EÚ, ktorá je spojená so zabezpečením výroby premixov a minerálnych krmív, analytickými metódami, označovaním premixov a minerálnych krmív, autorizáciou kŕmnych aditív, bezpečnostnými hľadiskami, ktoré sa týkajú domáceho miešania a použitia doplnkových krmív.

Výbor pre výrobu krmív pre ryby
Výbor je zodpovedný za podrobnú stratégiu  akvakultúry spojenú s krmivom pre ryby, legislatívou EÚ spojenej s verejným zdravím (bezpečnosť rybej múčky a rybieho oleja). Zameriava sa tiež na problémy, ktoré ovplyvňujú ekonomickú výkonnosť akvakultúry EÚ z pohľadu krmív vrátane podpory výskumných projektov financovaných EÚ.

Výbor pre príručku európskych výrobcov krmív (EFMC)
Tento výbor je zodpovedný za prehodnocovanie Kódexu európskych výrobcov krmív na ročnom základe v zhode s Nariadením č.183/2005 o hygiene krmív, partnerských vzťahov so skupinami dodávateľov a odberateľov na európskej úrovni ako aj  monitoringom implementácie EFMC na národnej úrovni.

Kontakt: Rue de la Loi 223, Bte 3, B-1040 Bruxelles
Tel: +322/ 285 00 50
Fax: + 322/230 57 22
E-mail: fefac@fefac.eu
www.fefac.eu

Sekretariát:
Generálny sekretár: Alexander Döring adoring@fefac.eu
Zástupca generálneho sekretára:Arnaud Bouxinabouxin@fefac.eu
Výkonná sekretárka:Francoise Liber
Sekretárka: Susana Chao

Upozornenie:
Členovia zväzu obdržali prístupový kód na kompletnú stránku FEFACu.
Ďalšie informácie súvisiace s aktivitami, činnosťou, agendou, odbornými informáciami, pravidelnými zvodkami FEFAC-u nájdete v časti vyhradenej len pre členov Zväzu prostredníctvom prístupového kódu.