Titulka - Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
Stanovy

Stanovy zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Článok I.

Základné ustanovenia
 1. Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ďalej len "zväz") je právnickou osobou zriadenou podľa ustanovenia § 20i odsek 2) Občianskeho zákonníka, a to záujmovým združením s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Združuje právnické osoby, ktoré podnikajú v oblasti:
  1. nákupu, skladovania, ošetrovania úpravy a odbytu poľnohospodárskych produktov,
  2. výroby a dodávok poľnohospodárskych potrieb a ostatných výrobkov a pri poskytovaní služieb
  3. obchodnej činnosti s poľnohospodárskymi výrobkami a s komponentmi do KZ zo zahraničia,
  4. výroby kŕmnych zmesí, premixov, kŕmnych koncentrátov, minerálnych kŕmnych prísad a surovín pre ich výrobu,
  5. výroby, montáže a údržby strojnotechnologických liniek a zariadení v poľnohospodárstve,
  6. poľnohospodárskej výroby a chove hospodárskych zvierat,
  7. výroby potravinárskych výrobkov a spracovania olejnatých semien.
 2. Zväz je samostatnou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 3. Názov: Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností
 4. Sídlo: Krížna 52, 821 08 Bratislava

Článok II.

Poslanie a predmet činnosti zväzu
 1. Poslaním zväzu je:
  1. združovať členov v záujme zlepšovania podmienok pre rozvoj podnikateľských činností v oblasti výroby krmív, kŕmnych zmesí, skladovania rastlinných komodít, ako aj obchodovania s poľnohospodárskymi komoditami,
  2. zvyšovanie úrovne vedy a techniky a urýchľovanie vedecko-technického rozvoja v týchto oblastiach činnosti,
  3. presadzovať, chrániť a obhajovať podnikateľské, ekonomické a spoločné záujmy svojich členov, podporovať ich rozvoj v podmienkach trhového hospodárstva,
  4. ochrana životného prostredia a ekologických aspektov pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí, ako aj skladovania a ošetrovania rastlinných komodít,
  5. orientovať pozornosť svojich členov na také technológie v danej oblasti, ktoré šetria energiu, surovinu na výrobu a životné prostredie,
  6. podporovať výskum, vývoj a aplikáciu spracúvania informácii v predmete činnosti zväzu,
  7. urýchľovať šírenie a výmenu informácii v odbore výroby krmív a kŕmnych zmesí, skladovania a ošetrovania zrnovín, podporovať vzdelávanie v príslušnom odbore a v príbuzenských odboroch činnosti,
  8. zabezpečovať činnosť konzultačného, poradenského a informačného centra pre svojich členov v oblasti výrobnej, technologickej, organizačnej a právnej,
  9. zabezpečovať spoluprácu s odbornými vzdelávacími inštitúciami za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie členov,
  10. rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v odbore výroby krmív a kŕmnych zmesí v oblasti skladovania a ošetrovania rastlinných komodít s využitím možností, ktoré vyplývajú z predvstupového obdobia a následne z členstva v EÚ.
 2. Predmetom činnosti zväzu je:
  1. chrániť záujmy svojich členov vo vzťahu k iným subjektom, najmä cestou aktívneho ovplyvňovania tvorby legislatívy,
  2. poskytovať členom poradenské, vzdelávacie, právne, informačné, organizačné a iné dohodnuté služby,
  3. iniciovať a organizovať odborné a vzdelávacie akcie členov,
  4. vypracovávať odborné expertízy, odporúčania a stanoviská v oblastiach súvisiacich s predmetom činnosti a poslaním zväzu, smerom k orgánom štátnej správy, ako sú MP SR, ÚKSÚP, ŠVPS, ŠHR, PPA a pod.
  5. úzko spolupracovať so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou pri riešení otázok poľnohospodárskej politiky (v SR a regiónoc,
  6. spravovať spoločný majetok zväzu.

  Článok III.

  Členstvo vo zväze
  1. Členom zväzu môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vykonáva svoju činnosť v súlade s poslaním a predmetom činnosti zväzu a súhlasí so stanovami zväzu.
  2. Pre účely stanovenia výšky členského príspevku, ako aj hlasovacích práv sa rozlišujú tieto skupiny:
   • Typ č. 1 výrobcovia krmív, kŕmnych zmesí, kŕmnych aditív, vrátane premixov,
   • Typ č. 2 skladovatelia hustosiatych obilnín vrátane kukurice, olejnín, kŕmnych strukovín, vrátane prevádzkovateľov verejných skladov,
   • Typ č. 3 subjekty typu 1 a 2 pod jedným organizačným zastrešením,
   • Typ č. 4 obchodníci s krmivami, kŕmnymi zmesami, kŕmnymi aditívami poľnohospodárskymi komoditami, s výrobnými prostriedkami (stroje, technologické zariadenia, hnojivá, osivá, chemikálie, priemyselné hnojivá a pod.).
  3. Členstvo v zväze vzniká na základe rozhodnutia Predstavenstva o prijatí za člena. Záujemca o členstvo v zväze (ďalej len „záujemca“) zašle na Sekretariát písomnú prihlášku, v ktorej uvedie, o aký typ členstva podľa odseku 2) tohto článku ide. O prijatí za člena zväzu je Predstavenstvo povinné rozhodnúť na svojom najbližšom zasadnutí po prijatí prihlášky záujemcu na Sekretariáte. Predstavenstvo môže odmietnuť prijatie záujemcu za člena, ak by jeho prijatie bolo v rozpore s týmito stanovami alebo ak podnikateľská činnosť záujemcu je v rozpore s poslaním a predmetom činnosti zväzu. Sekretariát je povinný zaslať záujemcovi oznámenie do 7 dní odo dňa rozhodnutia Predstavenstvom.
  4. Člen zväzu je povinný platiť zväzu ročný členský príspevok na činnosť zväzu vo výške určenej Valným zhromaždením pre príslušný kalendárny rok a v termínoch splatnosti faktúry, ktorú mu zašle Sekretariát. Členský príspevok je jedným z hlavných zdrojov úhrady nákladov spojených s činnosťou zväzu. Členský príspevok sa skladá:
   1. zo základného členského príspevku. Výška základného členského príspevku je 5 000.-Sk ročne,
   2. dodatočného členského príspevku. Výšku dodatočného členského príspevku schvaľuje každoročne na návrh Predstavenstva podľa jednotlivých typov členstva Valné zhromaždenie pre príslušný kalendárny rok.
   3. Predstavenstvo môže na základe žiadostí majetkovo-právne prepojených spoločností znížiť ich členský príspevok v záujme zachovania ich členstva vo zväzu.
  5. Člen zväzu prijatý počas kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za bežný kalendárny rok na základe faktúry, a to v lehote jej splatnosti, pričom člen, ktorý bude prijatý v období:
   1. od 1. januára do 31. marca bežného roka je povinný zaplatiť členský príspevok v plnej výške ročného členského príspevku,
   2. od 1. apríla do 30. júna bežného roka je povinný zaplatiť ročný členský príspevok vo výške 3/4 ročného členského príspevku,
   3. od 1. júla do 30. septembra bežného roka je povinný zaplatiť 1/2 ročného členského príspevku,
   4. od 1. októbra do 31. decembra bežného roka je povinný zaplatiť 1/4 ročného členského príspevku.
  6. V prípade nezaplatenia príslušného ročného členského príspevku členom v lehote jeho splatnosti, je člen zväzu, ktorý je v omeškaní, povinný zaplatiť zväzu zmluvnú pokutu vo výške základnej úrokovej sadzby NBS uplatňovanej v prvý deň začatia omeškania zvýšenej o 10% p.a. Ak nebude ročný členský príspevok členom zaplatený do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti, je nesplnenie tejto povinnosti dôvodom na vylúčenie člena zo zväzu. Počas trvania omeškania člena so zaplatením príslušného ročného členského príspevku je Zväz oprávnený neposkytovať členovi tie služby a výhody, ktorých poskytovanie je s členstvom spojené (napr. odmietnuť prístup k tým informáciám, ktoré zväz v rámci svojej činnosti poskytuje svojim členom prístupom cez svoju extranetovú webovú stránku, pričom po dodatočnom uhradení členského príspevku bude prístup člena k takýmto informáciám obnovený).
  7. Hlasovacie právo člena je odvodené od výšky členského príspevku. Každý člen má na Valnom zhromaždení jeden hlas na každých aj začatých 5 000.- Sk svojho členského príspevku. Člen zväzu, ktorý je v omeškaní so zaplatením členského príspevku, nemôže na Valnom zhromaždení vykonávať svoje hlasovacie právo.

  Článok IV.

  Zánik členstva
  Členstvo v zväze zaniká:
  1. dobrovoľným vystúpením člena zo zväzu, na základe písomného oznámenia o ukončení členstva, a to dňom doručenia písomného oznámenia zväzu,
  2. vylúčením člena na základe rozhodnutia Predstavenstva, ak
   1. činnosť člena je v rozpore so stanovami zväzu alebo ak člen zväzu svojím konaním ohrozuje alebo poškodzuje dobré meno zväzu.
   2. člen nezaplatil príslušný ročný členský príspevok do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti.

    Pred rozhodnutím Predstavenstvo o vylúčení člena zo zväzu musí Predstavenstvo člena písomne upozorniť na zistené nedostatky i na sankcie vyplývajúce zo zistených nedostatkov a určiť mu primeranú lehotu na vyjadrenie. Vylúčený člen má právo sa proti rozhodnutiu Predstavenstva o vylúčení odvolať. O odvolaní rozhoduje Valné zhromaždenie. Rozhodnutie Valného zhromaždenia je konečné a proti jeho rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Vylúčením člena zo zväzu nezanikajú jeho povinnosti, ktoré mu voči zväzu vznikli ku dňu jeho vylúčenia.

  3. u právnickej osoby dňom doručenia oznámenia:
   1. o zrušení spoločnosti bez likvidácie (zlúčením, splynutím alebo rozdelením).
   2. o vstupe do likvidácie,
   3. o vyhlásení konkurzu na jej majetok, alebo
  4. u fyzickej osoby dňom doručenia oznámenia:
   1. o ukončení podnikania, alebo
   2. o vyhlásení konkurzu.
  5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorej členstvom v zväze zanikne podľa odseku 1) tohto článku, nemá nárok na majetok zväzu.

  Článok V.

  Práva a povinnosti členov zväzu
  1. Práva člena zväzu:
   1. zúčastňovať sa na rokovaní najvyššieho orgánu zväzu prostredníctvom svojho štatutárneho zástupcu (právnická osob,
   2. voliť a byť volený do orgánov zväzu,
   3. rozvíjať odbornú činnosť v spolupráci s ostatnými členmi zväzu v súlade s poslaním a predmetom činnosti zväzu,
   4. využívať odborné, technické, hospodárske, právne, informačné poradenské a iné dohodnuté služby poskytované zväzom, využívať prístup k informáciám uverejneným na extranetovej časti webovej stránky prevádzkovanej zväzom,
   5. navzájom spolupracovať s ostatnými členmi a partnerskými organizáciami zväzu,
   6. zúčastňovať sa na aktivitách organizovaných zväzom alebo jej členmi,
   7. podávať pripomienky, návrhy a sťažnosti na činnosť zväzu,
   8. požadovať informácie o činnosti zväzu.
  2. Povinnosti člena:
   1. dodržiavať stanovy a interné predpisy zväzu a uznesenia Valného zhromaždenia,
   2. dodržiavať zásady hospodárenia zväzu a pravidlá činnosti,
   3. odvádzať zväzu členský príspevok, skladajúci sa zo základného a dodatočného členského príspevku,
   4. poskytovať zväzu informácie o svojej činnosti a svojou činnosťou posilňovať spoločenské a ekonomické postavenie zväzu,
   5. zamedzovať takému konaniu, ktoré by mohlo viesť k poškodeniu dobrého mena zväzu,
   6. oznamovať zväzu svoje sídlo a jeho zmenu do 15 dní od zmeny údajov.

  Článok VI.

  Orgánmi zväzu sú:
  1. Valné zhromaždenie.
  2. Predstavenstvo.
  3. Revízna komisia.
  4. 4Sekretariát.
  5. Poradný zbor alebo Odborná komisia ad hoc.

  Členom Predstavenstva a Revíznej komisie môžu byť len fyzické osoby staršie ako 18. rokov, ktoré sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a sú štatutárnymi zástupcami člena zväzu. Funkcie v orgánoch spoločnosti sú čestné. Za ich vykonávanie zväz môže poskytnúť náhradu za stratu času a iné dôvody na základe rozhodnutia Predstavenstva.

  Článok VII.

  Valné zhromaždenie:
  1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom zväzu a do jeho pôsobnosti patrí:
   1. schvaľovanie programu činnosti zväzu, jeho rozpočtu na ďalšie obdobie,
   2. hodnotenie činnosti zväzu a výsledkov hospodárenia a schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát,
   3. prerokúvanie a schvaľovanie správy Revíznej komisie,
   4. schvaľovanie stanov zväzu a ich zmien,
   5. schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku Valného zhromaždenia a rokovacieho poriadku Predstavenstva,
   6. rozhodovanie o odvolaní voči rozhodnutiam Predstavenstva,
   7. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov Predstavenstva,
   8. vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov Revíznej komisie,
   9. rozhodovanie o zrušení zväzu, o zmene právnej formy alebo o zlúčení s iným zväzom,
   10. stanovenie výšky základného a dodatočného členského príspevku zväzu,
   11. rozhodovanie i o ďalších otázkach činnosti zväzu patriacich do pôsobnosti iných orgánov zväzu, ak sa na takom postupe Valné zhromaždenie dohodne,
   12. zriadenie a zrušenie Sekretariátu,
   13. prerokovávanie návrhov Predstavenstva a Revíznej komisie.
  2. Zvolávanie rokovania Valného zhromaždenia:
   1. Rokovanie Valného zhromaždenia zvoláva Predstavenstvo písomnou pozvánkou. V pozvánke musí byť uvedený deň, hodina, miesto a program rokovania. Pozvánku s prípadnými materiálmi musí obdržať člen zväzu najneskôr 10 dní pred rokovaním. Valného zhromaždenia. Z pozvánky musí byť zrejmé, kto Valné zhromaždenie zvoláva a o aké Valné zhromaždenie ide.
   2. Riadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať najmenej jedenkrát ročne, najneskôr do štyroch mesiacov po ukončení kalendárneho roka.
   3. Mimoriadne Valné zhromaždenie je Predstavenstvo povinné zvolať, ak:
    1. sa na zvolaní Valného zhromaždenia dohodlo na rokovaní predchádzajúceho Valného zhromaždenia,
    2. o jeho zvolanie požiadajú písomnou formou členovia, ktorí majú aspoň 1/3 všetkých hlasov. Písomná forma o zvolaní mimoriadneho Valného zhromaždenia musí obsahovať odôvodnenie rokovania, návrh programu rokovania a súčasne návrhy, ktoré majú byť na rokovaní predložené. Predstavenstvo je povinné na základe takto spracovaného návrhu zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie najneskôr do 30 dní od obdržania návrhu.
    3. o jeho zvolanie požiada Revízna komisia.
   4. Náklady spojené so zvolaním, organizáciou a priebehom Valného zhromaždenia hradí zväz. Každý člen znáša na vlastné náklady cestovné a ubytovacie výdavky spojené s jeho účasťou na Valnom zhromaždení.
  3. Rokovanie Valného zhromaždenia:
   1. Program rokovania Valného zhromaždenia pripraví a určí na svojom rokovaní Predstavenstvo podľa návrhu členov Predstavenstva, požiadaviek Revíznej komisie, prípadne podľa návrhov jednotlivých členov zväzu.
   2. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú na jeho rokovaní prítomní členovia zväzu, ktorých súčet hlasov presahuje 50 % všetkých hlasov. Uznesenie Valného zhromaždenia je platne prijaté, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina z celkového počtu hlasov prítomných členov.

  Článok VIII.

  Predstavenstvo:
  1. Štatutárnym orgánom zväzu je Predstavenstvo. Má maximálne 11 členov. Riadi činnosť zväzu v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia v súlade s jeho uzneseniami.
  2. Je volené Valným zhromaždením z členov zväzu na funkčné obdobie 3 rokov. Členovia Predstavenstva si zo svojho stredu volia a odvolávajú Predsedu a Podpredsedu. Na čele Predstavenstva je Predseda, ktorého v neprítomnosti zastupuje Podpredseda.
  3. Ak zanikne funkcia člena v predstavenstve alebo v revíznej komisii v priebehu funkčného obdobia, predstavenstvo alebo revízna komisia rozhodne, či funkcia člena bude alebo nebude zastúpená. V prípade, že bude zastúpená, na jeho miesto nastúpi ten, koho  navrhne právnická osoba, ktorú v predstavenstve, alebo v revíznej komisii zastupoval člen so zaniknutou funkciou. Nastupujúceho člena do funkcie príslušného orgánu zväzu schvaľuje predstavenstvo, alebo revízna komisia do konca príslušného funkčného obdobia.
  4. Rozhoduje o všetkých záležitostiach zväzu, ak nie sú v stanovách vyhradené Valnému zhromaždeniu,
  5. Zvoláva riadne i mimoriadne rokovania Valného zhromaždenia,
  6. Prerokúva a schvaľuje program rokovania Valného zhromaždenia,
  7. Vypracúva správu o svojej činnosti, o činnosti zväzu a pred predložením na rokovanie Valného zhromaždenia túto predkladá aj na rokovanie Revíznej komisie.
  8. Rozhoduje o prijatí nových členov a o vylúčení členov.
  9. Spracúva návrh rozpočtu zväzu.
  10. Vykonáva zamestnávateľské práva voči zamestnancom Sekretariátu.
  11. Rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní Tajomníka.
  12. Spracúva a schvaľuje organizačný a spisový poriadok Sekretariátu.
  13. Rokovania Predstavenstva zvoláva a vedie Predseda. Predseda je povinný zvolať rokovanie Predstavenstva najmenej 8 krát ročne, písomnou pozvánkou, pričom pozvánka môže byť členom Predstavenstva zaslaná aj formou e-mailu. V pozvánke musí byť uvedený deň, hodina, miesto a program rokovania.
  14. Člen Predstavenstva nemôže byť súčasne členom Revíznej komisie a naopak.
  15. Vytvára Poradné zbory alebo Odborné komisie ad hoc a rozhoduje o vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní ich členov.
  16. V mene zväzu koná Predseda alebo Podpredseda, každý z nich samostatne.

  Článok IX.

  Revízna komisia:
  1. Členov Revíznej komisie volí Valné zhromaždenie zo svojich členov na funkčné obdobie 3 rokov.
  2. Revízna komisia má 3 členov, ktorí si zo svojho stredu volia predsedu.
  3. Revízna komisia dohliada na výkon činnosti Predstavenstva a na činnosť zväzu.
  4. Členovia Revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti zväzu a kontrolujú, či je riadne vedené účtovníctvo zväzu a či sa činnosť zväzu uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a uzneseniami Valného zhromaždenia.
  5. Revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť Valnému zhromaždeniu a je oprávnená navrhovať Predstavenstvu a Valnému zhromaždeniu opatrenia, ktoré sú potrebné na odstránenie nedostatkov a pre riadnu činnosť zväzu.
  6. Revízna komisia má právo požadovať zvolanie rokovania Valného zhromaždenia, ak to vyžaduje záujem zväzu.
  7. Predseda Revíznej komisie má právo zúčastňovať sa rokovania Predstavenstva s hlasom poradným.
  8. Revízna komisia predkladá Valnému zhromaždeniu stanovisko k správe o hospodárení zväzu za uplynulé obdobie.

  Článok X.

  Sekretariát:
  1. Je administratívnym orgánom Predstavenstva.
  2. Sekretariát vedie zoznam členov zväzu, evidenciu zaplatených a nezaplatených členských príspevkov a vykonáva administratívnu činnosť zväzu.
  3. Pripravuje podklady pre rokovanie Valného zhromaždenia, Predstavenstva a Revíznej komisie.
  4. Činnosť Sekretariátu riadi Tajomník, ktorý zodpovedá za jeho činnosť.
  5. Tajomník vykonáva činnosť v súlade so stanovami a uzneseniami Valného zhromaždenia, podľa usmernení Predstavenstva a podľa pokynov Predsedu, resp. Podpredsedu v prospech rozvoja zväzu.
  6. Tajomník (prípadne iní pracovníc je zamestnancom zväzu a jeho pracovný pomer vzniká podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce.
  7. Tajomník sa zúčastňuje na rokovaní Predstavenstva.
  8. Organizačnú štruktúru a platové zatriedenie Tajomníka (prípadne ďalších pracovníkov Sekretariátu) schvaľuje Predstavenstvo.

  Článok XI.

  Poradný zbor alebo Odborná komisia ad hoc:
  1. Vytvára sa rozhodnutím Predstavenstva za účelom zvýšenia účinnosti a kvality práce zväzu.
  2. Tvoria ho členovia zväzu, odborníci z oblasti vedy a techniky, školstva a výskumu, príbuzných odborov, výrobcov zariadení a organizácii služieb určených pre výrobu krmív a kŕmnych zmesí, prípadne pre skladovanie a ošetrovanie zrnovín.
  3. Členov a vedúceho Poradného zboru alebo Odbornej komisie ad hoc vymenúva a odvoláva Predstavenstvo, ktoré rozhoduje aj o ich prípadnom odmeňovaní.

  Článok XII.

  Majetok a hospodárenie zväzu
  1. Majetok zväzu tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, cenné papiere, obligácie pohľadávky a iné majetkové a finančné práva.
  2. Hospodárenie zväzu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, zásadami a pravidlami hospodárenia zväzu a ročnými rozpočtami schválenými Valným zhromaždením.
  3. Finančné prostriedky zväzu tvoria:
   1. základné a dodatočné členské príspevky a iné príspevky členov zväzu,
   2. príspevky a dary fyzických a právnických osôb a inštitúcií zo SR i zo zahraničia,
   3. príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
   4. výnosy z akcií uskutočnených zväzom,
   5. príjmy z úrokov finančných vkladov a výnosy cenných papierov,
   6. dotácie od SPPK a MP SR,
   7. iné zdroje.
  4. Zväz hospodári podľa schváleného rozpočtu. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti môžu byť použité len na činnosť zväzu. S majetkom a finančnými prostriedkami disponuje na základe rozhodnutia Predstavenstva Predseda, Podpredseda a Tajomník.

  Článok XIII.

  Zánik zväzu
  1. Zväz zaniká najmä:
   1. rozhodnutí Valného zhromaždenia o jeho zániku,
   2. zlúčením s iným zväzom.
  2. O zániku zväzu rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré zároveň vymenuje likvidátora zväzu. V prípade zániku zväzu likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie (vyrovná všetky dlhy a záväzky) a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Likvidátor pri likvidácii zväzu postupuje v súlade s ustanoveniami § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.

  Článok XIV.

  Zmeny a doplnky stanov

  Zmeny a doplnky stanov schvaľuje Valné zhromaždenie zväzu.

  Článok XV.

  Záverečné ustanovenie

  Stanovy Zväzu výrobcov, skladovateľov a obchodných spoločností, schválené dňa 30.apríla 2003 v Piešťanoch strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti registrácie nových stanov zväzu schválené na Valnom zhromaždení dňa 15.februára 2006 v Nitre.

  V Nitre, dňa 15.februára 2006